Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Mariëlle Cuijpers - *Zin in verandering. Adviseur, facilitator en coach

………………... 

Artikel 1 Toepassingsgebied 

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer Mariëlle Cuijpers - ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Utrecht onder 58192530 - partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Cliënt: de contractuele wederpartij van Mariëlle Cuijpers.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Mariëlle Cuijpers uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
3.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
4. Indien Mariëlle Cuijpers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mariëlle Cuijpers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst 

1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Mariëlle Cuijpers eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Mariëlle Cuijpers. 
2. De verplichtingen voor Mariëlle Cuijpers gaan nooit verder dan door Mariëlle Cuijpers schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst 

1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Mariëlle Cuijpers zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Mariëlle Cuijpers gerechtigd het aanbod te wijzigingen. 
2. Het aanbod is gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie, waarbij Mariëlle Cuijpers mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. 
3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien Cliënt en Mariëlle Cuijpers de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend dan wel per e-mail bevestigd hebben.

Artikel 4 Medewerking door Cliënt 

1. Cliënt zal Mariëlle Cuijpers steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. 
2. Cliënt zal eventuele deelnemer(s) of betrokken partners met zorgvuldigheid selecteren, motiveren en informeren over inhoud en werkwijze van de opdracht als wel informatie verschaffen over organisatorische zaken.
3. Benodigdheden van praktische aard (locatie, leermiddelen) zoals overeengekomen in de overeenkomst dienen gerealiseerd te worden overeenkomstig de specificaties van Mariëlle Cuijpers. 
4. De verstrekte gegevens door Cliënt vallen onder de AVG regeling van Cliënt.
5. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Mariëlle Cuijpers verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Cliënt zijn in de bovenstaande bepalingen 4.1 tot en met 4.4 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door Cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.5  bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Cliënt en is Mariëlle Cuijpers bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.
7. Voor het in opdracht van Cliënt uitvoeren van begeleidings- en coachingstrajecten van werknemers van Cliënt, gelden aanvullende begeleidingsvoorwaarden van Mariëlle Cuijpers die in de betreffende overeenkomst van opdracht met Cliënt worden overeengekomen.

Artikel 5 Uitvoering en vertrouwelijkheid 

1. Mariëlle Cuijpers neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 
2. Mariëlle Cuijpers zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van Cliënt, mits dit naar oordeel van Mariëlle Cuijpers bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. 
3. Behoudens wettelijk voorschrift zijn Cliënt én Mariëlle Cuijpers verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens omtrent de opdracht jegens derden. Beiden zullen in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Mariëlle Cuijpers en Cliënt. Cliënt zal zonder schriftelijke instemming van Mariëlle Cuijpers geen mededelingen aan derden doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Mariëlle Cuijpers. Schriftelijke stukken van Mariëlle Cuijpers mogen niet worden gedeeld met derden. Indien dit wel gewenst is, kan dit alleen in nauwe afstemming en met schriftelijke toestemming van Mariëlle Cuijpers geschieden. 
4. Bij het niet naleven van de verplichting tot geheimhouding door  Cliënt zal de schade die hiermee aan Mariëlle Cuijpers wordt berokkend in rekening worden gebracht bij Cliënt. 
5. Eventuele  bij de uitvoering van deze opdracht betrokken deelnemers, cursisten, trainees en coachees kunnen rekenen op vertrouwelijkheid in de trajecten die zij van Mariëlle Cuijpers volgen. Hierbij geldt de Chatham House Rule: Voor leerdoeleinden zijn de deelnemers “vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van een andere deelnemers, mag worden onthuld.” 
6. Mariëlle Cuijpers is aangesloten bij de internationale Genuine Contact Organisation (GCO) en houdt zich aan de door de GCO opgestelde eisen voor kwaliteitsborging. Zie: www.genuinecontact.net/quality-commitment 
7. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mariëlle Cuijpers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Intellectueel eigendom 

1. Mariëlle Cuijpers behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving zoals bij door haar ontwikkelde bijeenkomsten, presentaties, documenten, methodieken, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie, adviezen, analyses, expertise en andere ‘know-how’. 
2. De voornoemde zaken zijn uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en mogen zonder schriftelijke toestemming van Mariëlle Cuijpers geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, (digitaal) ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Mariëlle Cuijpers verstrekt zijn. 
3. Mariëlle Cuijpers behoudt zicht recht voor om de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken en om op haar website informatie over projecten, workshops en trainingen te vermelden en daarin de naam van het bedrijf/organisatie te noemen, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Wenst de Cliënt van af wil zien van vermelding op haar website, dan dient dat op de retour gestuurde offerte te worden gemeld.
5. Cliënt vrijwaart Mariëlle Cuijpers voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van Cliënt en derden. 
6. Indien sprake is van beeld-, film- of geluidsopnamen zijn deze alleen voor gebruik voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Tegelijkertijd met de prijsafspraak zal besproken worden of en zo ja voor welke individuen en gedurende welke termijn de opnamen gebruikt mogen worden. Opnamen mogen nooit verspreid of getoond worden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Mariëlle Cuijpers.
7. Indien bovenstaande bepalingen overtreden worden zal in eerste instantie de grootte van verspreiding ingeschat worden en een nacalculatie van gebruikskosten volgen, of afhankelijk van de reikwijdte van verspreiding een boete volgen, startend vanaf 20.000,- euro.

Artikel 7 Wijzigingen en meerwerk 

1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Mariëlle Cuijpers in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend. 
2. Deze extra werkzaamheden zullen door Cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Mariëlle Cuijpers. 
3. Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed. 4. Indien naar het oordeel van Mariëlle Cuijpers een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens Cliënt te voldoen, is Mariëlle Cuijpers bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen. 
5. Wanneer er zich bij de start van de opdracht onvoorziene omstandigheden voordoen, dan zoeken beide partijen in onderling overleg naar een voor beide partijen zo goed mogelijke oplossing.
6. Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe voorwaarden worden toegevoegd aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

Artikel 8 Honorarium 

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, met inachtneming van reële uurtarieven inclusief voorbereiding, of een vast honorarium overeenkomen. 
De aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst geldende vergoedingen, loonkosten en sociale- en overheidslasten en overige onkosten.
2. Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten en overige overheadskosten als fotokopieën et cetera. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
3. De prijzen zijn altijd exclusief locatiekosten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mariëlle Cuijpers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 9 Prijs en betaling 

1. Betaling door Cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Mariëlle Cuijpers aan te wijzen bankrekening. 
2. Cliënt dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Cliënt verplicht op verzoek van Mariëlle Cuijpers een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Cliënt hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Mariëlle Cuijpersheeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Cliënt te verhalen.
Het recht van Cliënt om zijn vorderingen op Mariëlle Cuijpers te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Mariëlle Cuijpers in staat van faillissement geraakt. 
De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Cliënt failliet of in surseance is;
c. de Cliënt als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de onderneming van Cliënt wordt verkocht of beëindigd;
e. de Cliënt als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Cliënt is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Als de betaling niet binnen deze termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
4. Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Mariëlle Cuijpers bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. 
5. Heeft Cliënt bezwaar tegen een factuur van Mariëlle Cuijpers dan geeft Cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien Cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt Cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard. 
6. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Indien Cliënt een particuliere consument betreft, geldt een tarief inclusief BTW.

Artikel 10 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft Cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Mariëlle Cuijpers schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Mariëlle Cuijpers ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan. 

Artikel 11 Overmacht 

1. Indien één van beide partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. 
2. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Mariëlle Cuijpers opgeschort. In dat geval is Mariëlle Cuijpers verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Mariëlle Cuijpers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mariëlle Cuijpers kan worden gevergd. 
3. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, weersinvloeden, diefstal, door beide partijen onvoorziene technische complicaties et cetera.
4. Indien Mariëlle Cuijpers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Mariëlle Cuijpers beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
2. De totale aansprakelijk van Mariëlle Cuijpers wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. 

3. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium. 
4. De aansprakelijkheid van Mariëlle Cuijpers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Mariëlle Cuijpers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Mariëlle Cuijpers ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. 
5. Mariëlle Cuijpers is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Mariëlle Cuijpers, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 
6. Mariëlle Cuijpers zal zich inspannen de geleverde diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Mariëlle Cuijpers en Cliënt met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Mariëlle Cuijpers geleverde diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door Mariëlle Cuijpers naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan zij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de geleverde diensten.
7. Buiten de in artikel 12 lid 2 genoemde aansprakelijkheid rust op Mariëlle Cuijpers geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens Cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. 
8. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Mariëlle Cuijpers niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. 

Artikel 13 Annulering 

Mariëlle Cuijpers behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Mariëlle Cuijpers kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Mariëlle Cuijpers de annulering schriftelijk aan Cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14 Beëindiging 

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn. 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mariëlle Cuijpers partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
2. De rechter in de vestigingsplaats van Mariëlle Cuijpers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Mariëlle Cuijpers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
3. Indien er door, of naar aanleiding van, de opdracht een geschil rijst tussen Cliënt en Mariëlle Cuijpers, dan zullen partijen alvorens een beroep op de rechter te doen tot het uiterste geval trachten dit geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.
5. Na ontvangst van de opgave van het geschil zendt Mariëlle Cuijpers binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan Cliënt waarin wordt vermeld op welke termijn het geschil wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van het geschil maximaal twee maanden.
9. Het indienen van een geschil geeft Cliënt niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
6. Teneinde het geschil in onderling overleg te beslechten, bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.
7. Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
8. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van Cliënt.

Artikel 17 Slotbepaling 

1. Mariëlle Cuijpers is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden. 
2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. 
3. Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mariëlle Cuijpers.