Bepalingen particuliere begeleiding

Bepalingen bij particuliere begeleiding van Mariëlle Cuijpers - Zin in verandering. Adviseur, facilitator en coach

.............................

1.Indien de cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een begeleidingsovereenkomst tussen begeleider en de betreffende cliënt. Deze begeleidingsovereenkomst bevestigt de begeleider per e-mail.

2. De begeleidingsovereenkomst is tweeledig;
a. De begeleider en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding begeleider – cliënt.
b. De begeleiding heeft betrekking op de door cliënt aangedragen ontwikkelwens. Deze kan lopende het traject worden bijgesteld en gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Begeleider en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
c. De begeleider geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail, geen sessies meer te zullen geven;
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit de begeleidingsovereenkomst of de algemene voorwaarden van begeleider.
e. De begeleider is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de begeleider, de begeleider niet (meer) bekwaam is om de cliënt bij de ontwikkelwens te begeleiden. 

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen begeleider en cliënt;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst spreekt begeleider met cliënt  voor de begeleiding een uurtarief af. Dit tarief neemt begeleider op in de begeleidingsovereenkomst. De cliënt betaalt na elke sessie de factuur, tenzij anders afgesproken.

6. De eerste sessie na het kennismakingsgesprek betreft een verkenningssessie om meer helderheid te krijgen over de ontwikkelwens en bedraagt 2 uur. De duur van vervolgsessies hangt af van de ontwikkelingswens van de cliënt en de fase van het begeleidingstraject. De begeleider bespreekt het aantal en de duur van de vervolgsessies na het verkenningsgesprek met de cliënt. 

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / één werkdag van te voren te worden afgemeld. De begeleider brengt de kosten voor deze gemiste behandeling in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding, de eerste keer voor 50%, de tweede keer voor 100%. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9. De begeleider houdt, tenzij anders schriftelijk afgesproken, een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten en houdt daarbij rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie de privacyverklaring op: www.mariellecuijpers.nl 

10. De begeleider houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Alle informatie die begeleider en cliënt vanwege deze begeleidingsrelatie delen, is vertrouwelijk en wordt niet met anderen gedeeld tenzij begeleider of cliënt vooraf op de hoogte zijn gesteld en schriftelijk toestemming hebben gegeven voor het delen.

11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar of een werkgever een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden begeleidingstraject met cliënt, stuurt begeleider hiervoor een factuur aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal één uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

12. Cliënt en  begeleider gedragen zich wederzijds respectvol. Beiden drinken geen alcohol tijdens de sessies en de omgeving is rookvrij. Van iedere vorm van mishandeling van de begeleider door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

13. De begeleider is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts / specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

14. De begeleider kan door cliënt niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of gevolgschade in welke vorm dan ook uit hoofde van het begeleidingstraject. 

15. Op deze begeleidingsovereenkomst zijn tevens van toepassing: de algemene voorwaarden van Mariëlle Cuijpers - ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Utrecht onder 58192530, zoals vermeld op www.mariellecuijpers.com