Campagne Ouderenzorg van morgen

  • Breed gedragen petitie aangeboden aan Tweede Kamer

In de politiek ontbreekt een heldere visie op de toekomst van de zorg voor mensen die langdurig zorg nodig hebben.

LOC Waardevolle zorg ziet een samenleving voor zich waarin het in de zorg draait om de mens. Systemen en organisatievormen in de zorg waar mensen op vertrouwden, lopen vast. Er komen meer mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, er is een beperkt aantal professionals om die zorg te geven en er is te weinig geschikte huisvesting. Veel mensen merken dit nu al. Zij komen in actie en bundelen hun krachten en mogelijkheden om welzijn en zorg te bieden aan mensen om hen heen. Dat stuit op grenzen. Van bijvoorbeeld procedures, regels en financiële middelen. 

Opstellen advies

In het najaar van 2023 werkte ik mee aan het initiatief van LOC Waardevolle zorg om het nieuwe kabinet een heldere visie op de zorg van morgen mee te geven. Te beginnen met de ouderenzorg. Met inbreng van ruim 1500 mensen kwam het advies ‘Geef rust en ruimte om te werken aan de ouderenzorg van morgen’ tot stand. Dat gebeurde via bijeenkomsten op locatie, online en schriftelijk. Daarna organiseerden we een petitie met het advies. We kregen ook steun van andere cliëntenorganisaties, zorgorganisaties, branche- en beroepsverenigingen en werkten samen met Nederland Zorgt voor Elkaar en Espria Ledenvereniging.  

De kern van het advies draait om lokale zeggenschap van mensen over de ouderenzorg. En dat de politiek goede randvoorwaarden moet creëren zodat er een levendige voedingsbodem ontstaat voor initiatieven van mensen in wijken en buurten. 

Overhandiging petitie en advies

LOC overhandigde met vertegenwoordigers van cliëntenraden, zorgorganisaties en burgerinitiatieven op 13 februari 2024 de petitie met het advies aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid Welzijn en Sport. Tweede Kamerleden van de grote politieke partijen waren daarbij aanwezig. 

Mijn expertise

In mijn rol als belangenbehartiger voor LOC heb ik met collega’s de campagne vormgegeven en uitgevoerd. Ook werkte ik mee aan de inhoud van het advies. Door de inbreng bij de mensen uit het netwerk te verzamelen en de opbrengsten te analyseren. Daarnaast heb ik de overhandiging van de petitie aan de Tweede Kamer georganiseerd en gecoördineerd. Hiermee heb ik eraan bijgedragen dat mensen duidelijk voor het voetlicht konden brengen wat zij belangrijk vinden in zorg en welzijn en dat zij invloed kunnen uitoefenen op landelijk beleid. 

Aanbieding petitie Tweede Kamer

Relevante publicaties

Advies 'Geef rust en ruimte aan te werken aan de ouderenzorg van morgen' link
Breed gedragen petitie aangeboden aan Tweede Kamer. Ouderenzorg moet weer om mens draaien, in: Zorg & Zeggenschap voorjaar 2024 link
Gemeenschapszin handen en voeten geven. Cliëntenraad ouderenzorg en burgerinitiatief, in: Zorg & Zeggenschap winter 2023-2024 link

 
Illustratie: Jenny Lindhout. Foto: Maartje Kuperus © LOC Waardevolle zorg